Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Logo Woodchuck terraskachels

Algemene voorwaarden

Laatste bijwerking: 28/11/21

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Kupco Consulting BVBA (voor www.woodchuck-outdoor-stoves.com)
Langaard 11, 3221 Nieuwrode, België
info(@)woodchuck.be
Telefoonnummer: +32 16 53 53 08
BTW nummer: BE 0836.235.713


ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument.
   
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
   
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
   
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
   
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
   
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

ARTIKEL 3: ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
   
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
   
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. We aanvaarden enkel voortuibetaling dmv bankoverschrijving of cash betaling bij levering (dit laatste enkel bij de opties “zelf afhalen” en “Levering en Installatie door Woodchuck”).
   
 4. Om producten aan te kopen:
  1. Vul je het formulier in met je persoonsgegevens;
  2. Vink je de gewenste producten aan;
  3. Kies een leveroptie: “zelf afhalen”, “levering per koerierdienst” of “Levering en Installatie door Woodchuck”;
  4. Lees en accepteer je de Verkoopsvoorwaarden;
  5. En bevestig je je bestelling dmv de “Bestellen” knop.
  6. Binnen de 24u krijg je een email met de bevestiging van je bestelling, de factuur en een voorstel van levering.
  7. Beantwoord het voorstel van levering.
  8. Daarna volgt de levering.

 

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De kosten voor het retour transport zijn voor jou. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug (minus retour transport) met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
   
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. De kosten voor ophaling met onze transporteur bedragen 100 €.
   
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
   
 4. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, stuur je een email naar info@woodchuck.be. Wij reageren binnen de 24u.

 

ARTIKEL 5: DE PRIJS

 1. De prijzen staan vermeld in het bestelformulier en zijn geldig op het moment dat er op de bestelknop gedrukt wordt. We behouden het recht om deze ten alle tijden te wijzigen.
   
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

 

ARTIKEL 6: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Onze kachels zijn ontworpen voor de aangename en veilige verbranding van zuiver en droog hout. Andere materialen mogen niet verbrand worden.
   
 2. Werken met vuur is inherent gevaarlijk met risico op verbranding, brandstichting, brandschade. De verantwoordelijkheid berust volledig bij de gebruiker. De gebruiker moet meerderjarig zijn. Wij adviseren om ten alle tijde brandblus apparatuur bij de hand te hebben.
   
 3. Woodchuck en Kupco Consulting BVBA zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, brandstichting noch brandschade.
   
 4. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
   
 5. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

ARTIKEL 7: AFHALING, LEVERING, INSTALLATIE

 1. Bij je bestelling kan je kiezen voor
  1. Zelf afhalen: Dit kan enkel na afspraak op ons adres.
  2. Levering per koerier: De levering met koerierdienst geschiedt met een vrachtwagen met laadklep. De kachel wordt met palletwagen gelost op een verharde oprit. De koerierdienst levert enkel op weekdagen tussen 8u en 18u. Het glas van de Woodchuck S is apart verpakt. De klant moet het glas zelf monteren met behulp van de meegeleverde inbus bouten. Verder moeten er nog enkele montage stappen gebeuren zoals bvb het plaatsen van de schoorsteen.
  3. Levering en installatie door Woodchuck: wij leveren, na afspraak, de kachel en installeren ze inclusief uitleg over gebruik.
    
 2. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
   
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
   
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico.
   
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. We vragen de klacht te staven met foto’s.

 

ARTIKEL: 8 DUUR

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
   
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
   
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de onderneming en de consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
   
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

 

ARTIKEL: 9 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
   
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, pandemieën, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, techniscehe tekeningen, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
   
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@woodchuck.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
   
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
   
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
   
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
Logo Woodchuck terraskachels

Langaard 11
3221 Nieuwrode
T. +32 16 53 53 08
E. info@woodchuck.be

Woodchuck rookvrije en rookarme terraskachels, tuinkachels en houtkachels voor buiten.

Hartverwarmende buitenmomenten !